Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipNIETRZEŹWY KIEROWCA POJAZDU CIĘŻAROWEGO

Strona Główna  >>  Działania

1NIETRZEŹWY KIEROWCA POJAZDU CIĘŻAROWEGO  - powiększ
Ponad 1,9 ‰ alkoholu w wydychanym powietrzu miał kierowca zestawu ciężarowego, który został zatrzymany przez wspólny patrol Inspekcji Transportu Drogowego oraz Policji.

2NIETRZEŹWY KIEROWCA POJAZDU CIĘŻAROWEGO  - powiększ
W niedzielny poranek 20 czerwca br. inspektorzy z kłodzkiego oddziału dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego, zatrzymali do kontroli 40-tonowy zespół pojazdów na rosyjskich numerach rejestracyjnych.

3NIETRZEŹWY KIEROWCA POJAZDU CIĘŻAROWEGO  - powiększ
Pomimo podania sygnału do zatrzymania ze znacznej odległości, kierowca zatrzymał pojazd dopiero kilkadziesiąt metrów od wjazdu na punkt kontrolny.

4NIETRZEŹWY KIEROWCA POJAZDU CIĘŻAROWEGO  - powiększ
Nienaturalne zachowanie kierowcy spowodowało, iż inspektorzy niezwłocznie poddali go badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Jak się okazało, białoruski kierowca nie tylko miał problem z zatrzymaniem pojazdu we wskazanym miejscu, manewrowaniem nim, ale również z dmuchaniem w alkomat. Po kilku nieudanych próbach, udało się prawidłowo przeprowadzić badanie, które potwierdziło podejrzenia kontrolujących. Kierowca „wydmuchał” 0,91 mg/l, co stanowi równowartość 1,9 ‰ alkoholu w wydychanym powietrzu.

Pojazd został usunięty na parking strzeżony, ponieważ inny kierowca, wskazany do zabezpieczenia pojazdu, również okazał się być nietrzeźwy.

Sprawę do dalszych czynności przejął funkcjonariusz WRD KPP w Kłodzku.

Nieodpowiedzialny kierowca został zatrzymany przez Policję i osadzony w izbie zatrzymań, gdzie będzie oczekiwał na decyzję prokuratora i sądu.


2021-06-21

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2021-06-21 11:03:50

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Wrocław 71 326 51 65
Olsztyn 89 537 14 10
Poznań 61 656 77 21
Szczecin 91 311 56 40

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.