Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipWIRTUALNA ZAŁOGA

Strona Główna  >>  Działania

1WIRTUALNA ZAŁOGA  - powiększ
12 lipca(poniedziałek), inspektorzy z jeleniogórskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu, prowadząc działania kontrolne na DK – 3 w Jeleniej Górze, zatrzymali do kontroli dwa pojazdy czeskich przewoźników.

W pierwszym zatrzymanym pojeździe, polski kierowca będąc sam w pojeździe używał karty drugiego kierowcy symulując załogę. Kontrola stanu technicznego naczepy ujawniła również fatalny stan opony - widoczny kord opony.

2WIRTUALNA ZAŁOGA  - powiększ
W drugim przypadku, kontrolujący inspektor zwrócił uwagę na to, że w tachografie pojazdu pojawiają się dwie różne karty na to samo imię i nazwisko. Po wnikliwej analizie okazało się, że druga karta była wydana na ojca kierowcy, który miał takie samo imię i nazwisko.

3WIRTUALNA ZAŁOGA - powiększ
Czeski szofer używał kart swojego ojca do dojazdów na granicę z Polską, po czym logował już swoją kartę. Ponadto kierowca od 2019 roku nie posiadał wymaganego w transporcie międzynarodowym rzeczy wpisu „kodu 95” do prawa jazdy poświadczającego posiadanie ważnych badań lekarskich i psychologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz posiadania aktualnego kursu w zakresie przewozu rzeczy.

Zainstalowany w pojeździe tachograf cyfrowy nie posiadał również wymaganego przepisami przeglądu okresowego tachografu.

W związku z powyższym inspektorzy zatrzymali karty kierowców, polskiego i czeskiego, nałożyli mandaty karne oraz wszczęli postępowania administracyjne na przedsiębiorstwa i osoby zarządzające transportem.

Powyższa kontrola po raz kolejny potwierdza, że kierowcy pomimo wzmożonych kontroli Inspekcji Transportu Drogowego używają „drugiej karty”, a jak pokazuje powyższy przypadek również prowadzą pojazdy w „wirtualnych” załogach.


2021-07-13

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2021-07-13 10:14:54

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.