Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipDZIAŁANIA KONTROLNE NA A4

Strona Główna  >>  Działania

1DZIAŁANIA KONTROLNE NA A4  - powiększ
Nie stosowanie się przez kierowców pojazdów ciężarowych do znaku B-26 – „zakaz wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe”, nie przestrzeganie przez kierowców okresowych ograniczeń ruchu, posługiwanie się cudzą kartą oraz naruszenia przepisów socjalnych to wyniki działań prowadzonych przez dolnośląskich inspektorów transportu drogowego na autostradzie A4.

16 lipca (piątek) w godzinach popołudniowych, inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu przeprowadzili kolejne działania kontrolne po obu stronach dolnośląskiego odcinka autostrady A4 od zjazdu Jarosław do zjazdu na Strzegom.

2DZIAŁANIA KONTROLNE NA A4  - powiększ
Działania ukierunkowane były na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zatrzymywanie kierowców pojazdów ciężarowych nie stosujących się do znaku B-26 – „zakaz wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe” oraz kierowców nie stosujących się do okresowych ograniczeń ruchu niektórych kategorii pojazdów.

Kontrole były prowadzone w sposób dynamiczno – statyczny z wykorzystaniem nieoznakowanych pojazdów przy pomocy, których inspektorzy typowali pojazdy do kontroli i pilotowali je do miejsc kontroli statycznej.

Inspektorzy transportu drogowego skontrolowali łącznie 11 pojazdów ciężarowych z czego w 3 przypadkach stwierdzili popełnienie przez kierowców wykroczenia związanego z nieprzestrzeganiem znaku B-26, w 2 przypadkach kierowcy nie stosowali się do okresowych ograniczeń ruchu.

Dodatkowo inspektorzy stwierdzili w jednym przypadku prowadzenie pojazdu przez kierowcę, który posługiwał się nie swoją kartą do tachografu i naruszał normy czasu prowadzenia pojazdu. W kolejnym przypadku inspektorzy stwierdzili usterkę niebezpieczną dotyczącą znacznego zużycia bieżnika opon.

Jedna z kontroli ujawniła również prowadzenie przez kierowcę zespołu pojazdów, którego łączna pojemność zbiorników paliwa przekraczała dopuszczalną normę określoną przepisami umowy ADR w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.

Podczas działań dolnośląscy inspektorzy nałożyli na kierowców łącznie 8 mandatów karnych. Wobec przedsiębiorców i osób zarządzających wszczęli 7 postępowań administracyjnych.


2021-07-16

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2021-07-16 21:40:16

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.