Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipCZY OPŁACAŁO SIĘ RYZYKOWAĆ BEZPIECZEŃSTWEM ?

Strona Główna  >>  Działania

1CZY OPŁACAŁO SIĘ RYZYKOWAĆ BEZPIECZEŃSTWEM ?  - powiększ
W piątek 23.07.2021r, zatrzymany do rutynowej kontroli zespół pojazdów został poddany wstępnej kontroli stanu technicznego. Doświadczenie funkcjonariuszy uczy, że nawet pojazd niewzbudzający na pierwszy rzut oka większych podejrzeń co do jego sprawności, może kryć w sobie poważne nieprawidłowości. W tym przypadku inspektor zauważył, że jeden z siłowników hamulców naczepy jest odłączony od układu pneumatycznego oraz mechanicznie zablokowany, dla umożliwienia swobodnego obrotu koła.

Dodatkowo, odłączone przewody zostały załamane aby uniknąć wypływu powietrza i umożliwić dalszą jazdę. Kierowca, świadomy powagi sytuacji szczerze wyjaśnił, że siłownik uległ uszkodzeniu w trakcie jazdy a niedopuszczalna przeróbka miała na celu umożliwienie kontynuowania jazdy.

W związku ze stwierdzoną poważną usterką zostało wszczęte wobec przewoźnika postępowanie wyjaśniające. Komentarza wymaga w tej sprawie fakt, że w toku kontroli kierowca zorganizował naprawę pojazdu a mobilny serwis wezwany na miejsce kontroli wymienił siłownik w pół godziny za kwotę sporo niższą niż kwota możliwej kary.

Czy w tych okolicznościach warto ryzykować bezpieczeństwem stawiając je niżej kosztów naprawy pojazdu która w dzisiejszej rzeczywistości może być często wykonana w każdym miejscu i czasie?

2CZY OPŁACAŁO SIĘ RYZYKOWAĆ BEZPIECZEŃSTWEM ?  - powiększ
3CZY OPŁACAŁO SIĘ RYZYKOWAĆ BEZPIECZEŃSTWEM ?  - powiększ
4CZY OPŁACAŁO SIĘ RYZYKOWAĆ BEZPIECZEŃSTWEM ?  - powiększ


2021-07-26

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2021-07-26 09:34:38

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.