Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipBEZ PRAWA JAZDY I OPŁAKANYM STANIE TECHNICZNYM.

Strona Główna  >>  Działania

1BEZ PRAWA JAZDY I OPŁAKANYM STANIE TECHNICZNYM.  - powiększ
Inspektorzy dolnośląskiej ITD prowadząc działania z wykorzystaniem Mobilnej Linii Diagnostycznej zatrzymali do kontroli w czwartek (29 lipca maja) na DK -30 w Gryfowie Śląskim pojazd przewożący koparkę. Stwierdzili długą listę poważnych naruszeń.

Analizując dokumenty kierowcy okazało się, że prowadzący pojazd ciężarowy posiadał tylko prawo jazdy kategorii B. Wykroczenie to okazało się nie jedynym problemem kierowcy i przedsiębiorcy. Pojazd, którym przewożono koparkę posiadał liczne usterki:

- niesprawny hamulec zasadniczy i pomocniczy osi II,

-  niesprawne oświetlenie pojazdu oraz

-  porozbijane klosze lamp zespolonych.

 

Przewożona koparka nie była w żaden sposób zabezpieczona przed zmianą położenia.

Ponadto do kontroli nie okazano wymaganego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wymaganej licencji, lub zaświadczenia na potrzeby własne. Kierowcę ciężarówki ukarano mandatami karnymi. Wobec przewoźnika wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

2BEZ PRAWA JAZDY I OPŁAKANYM STANIE TECHNICZNYM.  - powiększ
3BEZ PRAWA JAZDY I OPŁAKANYM STANIE TECHNICZNYM.  - powiększ
4BEZ PRAWA JAZDY I OPŁAKANYM STANIE TECHNICZNYM.  - powiększ


2021-07-29

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2021-07-29 12:39:27

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.


Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.