Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip„ZŁOM” NA KOŁACH

Strona Główna  >>  Działania

1„ZŁOM” NA KOŁACH  - powiększ
Brak tarczy hamulcowej, pęknięta poduszka pneumatyczna zawieszenia, popękane elementy konstrukcyjne ramy naczepy, to tylko niektóre z ujawnionych nieprawidłowości przez  inspektorów z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu, przy kontroli jednego zespołu pojazdów.

W czwartek (29 lipca 2021r.) prowadzono działania na terenie powiatu legnickiego ukierunkowane na kontrolę wymiarów, mas oraz nacisków osi pojazdów przemieszczających się drogą ekspresową S3.

Do kontroli zatrzymano zespół pojazdów, którym przewożono w kierunku Szczecina około 25 ton kruszywa. Mimo, że pojazd nie był przeładowany, w wyniku kontroli stanu technicznego naczepy ujawniono wiele niebezpiecznych usterek. Z opony znajdującej się na pierwszej osi pojazdu wystawały uszkodzone elementy stalowej osnowy. Na piaście koła brakowało tarczy hamulcowej. Znajdująca się po tej samej stronie, co wymienione elementy, poduszka pneumatyczna zawieszenia była pęknięta. Zauważono również pęknięcia elementów konstrukcyjnych ramy naczepy.

2„ZŁOM” NA KOŁACH  - powiększ
3„ZŁOM” NA KOŁACH  - powiększ
4„ZŁOM” NA KOŁACH  - powiększ
5„ZŁOM” NA KOŁACH - powiększ

Ponadto pojawiły się wątpliwości co do identyfikacji pojazdu. Kontrolowano naczepę ciężarową wywrotkę, która w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców określona była jako „skrzynia”. Nie można było odszukać jej nr VIN. Z dowodu rejestracyjnego wynikało, że ostatnie badanie techniczne pojazdu przeprowadzono w 2021 r., a z CEPiK, że w 2013 r. W tym zakresie w związku z możliwością popełnienia przestępstwa sprawę przejęli funkcjonariusze KMP w Legnicy.

 

Analiza plików cyfrowych z karty kierowcy i pamięci urządzenia rejestrującego wykazała 12 naruszeń.  Dotyczyły one głównie niewłaściwej obsługi tachografu oraz przekroczenia maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy. Zgodnie z przepisami kierowca prowadzący pojazd po 4 godzin 30 minut powinien odebrać przerwę co najmniej 45 minutową i dopiero po jej odbiorze może nadal kontynuować jazdę. Z analizowanych plików wynikało, że kierujący po dopuszczalnym okresie jazdy bez przerwy wyciągał swoją kartę kierowcy z tachografu, jechał 45 minut bez karty, po czym ponownie wkładał ją do tachografu kontynuując jazdę. W taki sposób chciał ukryć rzeczywisty czas prowadzenia pojazdu bez wymaganej przerwy, który wynosił nawet 11 godz. i 19 minut.

6„ZŁOM” NA KOŁACH  - powiększ

W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami wobec przewoźnika oraz zarządzającego transportem zostały wszczęte postępowania administracyjne. Wobec kierowcy zostanie skierowany wniosek do sądu o ukaranie. Zatrzymano dowód rejestracyjny naczepy.

Funkcjonariusze z KMP w Legnicy zabezpieczyli do celów procesowych naczepę kontrolowanego zespołu pojazdów.


2021-07-30

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2021-07-30 12:44:57

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.


Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.