Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip3-KROTNY ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDU I NADAL JEŹDZI..

Strona Główna  >>  Działania

13-KROTNY ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDU I NADAL JEŹDZI..  - powiększ
W dniu 16.09.2021roku w godzinach popołudniowych Inspektor Transportu Drogowego z WITD Wrocław oddział kłodzki wraz z funkcjonariuszem KMP Wałbrzych zatrzymali do kontroli pojazd, który już na pierwszy rzut oka wydawał się przeładowany.

Skrzynia ładunkowa kontrolowanego pojazdu była zapełniona po brzegi, a nawet „z górką” miałem węglowym. Ładunek ten także nie był zabezpieczony przed wysypaniem się na drogę.

W toku kontroli okazało się, że niezabezpieczony ładunek spowodował przeładownie pojazdu o ponad 2 tony (pojazd ważył blisko 5600 kg pomimo, iż dopuszczalna masa całkowita pojazdu wynosiła 3500 kg)

Było to „najmniejsze” przewinienie tego kierowcy, ponieważ Sąd już trzykrotnie orzekł wobec niego zakaz prowadzenie pojazdów, a kierowca nadal jeździł pojazdem.

Niestosowanie się do orzeczonych przez Sąd środków karnych w tym przypadku zgodnie z art. 244 kk zagrożony jest karą pozbawiania wolności od 3 miesięcy do lat 5, natomiast kierowanie pojazdem pomimo cofnięcia uprawnień zgodnie z art. 180a kk zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności oraz orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdu na okres od 1 roku do 15 lat.

Niezdyscyplinowanego kierowcę ukarano mandatami karnymi, a czynności związane z popełnionymi przez kierowcę przestępstwami poprowadzi Policja. Pojazd zabezpieczyła osoba wskazana przez kierowcę, jednakże z uwagi na przeładowanie pojazdu zakazano poruszania się pojazdem po drogach publicznych do momentu doprowadzenia pojazdu do stanu zgodnego z przepisami.

23-KROTNY ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDU I NADAL JEŹDZI..  - powiększ
33-KROTNY ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDU I NADAL JEŹDZI.. - powiększ


2021-09-17

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2021-09-17 09:53:28

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.