Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipSKUTECZNA INTERWENCJA INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO NA PROŚBĘ RODZICÓW

Strona Główna  >>  Działania

1SKUTECZNA INTERWENCJA INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO NA PROŚBĘ RODZICÓW   - powiększ
W dniu 22 września 2021r. na prośbę rodziców Inspektorzy Transportu Drogowego z WITD Wrocław przeprowadzili kontrole autokaru, który miał przewieźć dzieci ze szkoły w Tyńcu Małym do Głuchołaz. W toku kontroli stwierdzono, iż autobus posiada wiele usterek technicznych tj: niesprawne światło pozycyjne boczne, podświetlenia tablicy rejestracyjnej, wycieki płynów eksploatacyjnych, oraz niesprawne światło przeciwmgłowe (które zostało w trakcie kontroli naprawione).

Ponadto stwierdzono iż w pojazd wyposażony był w 57  miejsc do siedzenia podczas gdy w CEPIK i dowodzie rejestracyjnym ilość ta wynosiła 63. W toku czynności kontrolnych stwierdzono naruszenia w zakresie niewyposażenia kierowcy w wymagane dokumenty (brak świadectwa działalności) oraz w zakresie braku wpisów manualnych na karcie kierowcy.

W konsekwencji stwierdzonych nieprawidłowości, zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu nie dopuszczając go do wykonywania przewozu, wszczęto postępowania na przedsiębiorcę i zarządzającego, a ponadto kierującego ukarano mandatem karną.

2SKUTECZNA INTERWENCJA INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO NA PROŚBĘ RODZICÓW   - powiększ
3SKUTECZNA INTERWENCJA INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO NA PROŚBĘ RODZICÓW   - powiększ


2021-09-22

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2021-09-22 14:34:28

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.