Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipBEZ SWOICH TABLIC I BADAŃ TECHNICZNYCH

Strona Główna  >>  Działania

1BEZ SWOICH TABLIC I BADAŃ TECHNICZNYCH   - powiększ
W dniu 23 września 2021roku, w miejscowości  Radomierz, Inspektorzy Transportu Drogowego z WITD Wrocław oddział w Jeleniej Górze zatrzymali do kontroli pojazd ciężarowy z naczepą polskiego przewoźnika.

Opisywanym pojazdem członowym wykonywany był przewóz kostki betonowej z miejscowości Świdnica do miejscowości Jelenia Góra w ramach krajowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy.

Kontrola techniczna wykazała, że tablice rejestracyjne zamontowane w kontrolowanym ciągniku siodłowym nie zgadzają się z danymi zawartymi w systemie CEPiK. Pojazd w trakcie kontroli miał zamontowane przypisane do całkiem innego pojazdu.

W kontrolowanym pojedzie członowym stwierdzono również szereg usterek, między innymi: niesprawny kierunkowskaz, uszkodzona lampa kierunkowskazu, uszkodzone mocowanie zbiornika paliwa, uszkodzone lusterko oraz oświetlenie niezgodne z warunkami technicznymi pojazdów.

W celu potwierdzenia danych dotyczących kontrolowanego ciągnika siodłowego na punkt kontrolny wezwano patrol drogówki z KMP Jelenia Góra.

W związku z powyższym na kierowcę nałożono mandat karny i wszczęto postępowanie administracyjne wobec przewoźnika oraz osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie.

2BEZ SWOICH TABLIC I BADAŃ TECHNICZNYCH   - powiększ
3BEZ SWOICH TABLIC I BADAŃ TECHNICZNYCH   - powiększ
4BEZ SWOICH TABLIC I BADAŃ TECHNICZNYCH   - powiększ
5BEZ SWOICH TABLIC I BADAŃ TECHNICZNYCH   - powiększ
6BEZ SWOICH TABLIC I BADAŃ TECHNICZNYCH   - powiększ
7BEZ SWOICH TABLIC I BADAŃ TECHNICZNYCH   - powiększ
8BEZ SWOICH TABLIC I BADAŃ TECHNICZNYCH   - powiększ


2021-09-23

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2021-09-23 12:11:39

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.