Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipKONTROLE AUTOBUSÓW REALIZUJĄCYCH PRZEWOZY WE WROCŁAWIU

Strona Główna  >>  Działania

1KONTROLE AUTOBUSÓW REALIZUJĄCYCH PRZEWOZY WE WROCŁAWIU  - powiększ
Nieszczelny układ hamulcowy, zbyt duża różnica siły hamowania na kołach jednej osi, wycieki płynów eksploatacyjnych, zużyty bieżnik opon, luzy na mocowaniu amortyzatora oraz niesprawne oświetlenie były powodem zatrzymania 10 dowodów rejestracyjnych i niedopuszczenia do ruchu 6 autobusów realizujących przewozy miejskie we Wrocławiu.  

2KONTROLE AUTOBUSÓW REALIZUJĄCYCH PRZEWOZY WE WROCŁAWIU  - powiększ
13 października 2021r  dolnośląscy inspektorzy transportu drogowego prowadzili kontrole autobusów, którymi realizowane są przewozy na terenie Wrocławia. Kontrole były prowadzone w pobliżu jednej z zajezdni autobusowych przy ulicy Gazowej we Wrocławiu.

3KONTROLE AUTOBUSÓW REALIZUJĄCYCH PRZEWOZY WE WROCŁAWIU - powiększ
Inspektorzy podczas kontroli zwracali szczególną uwagę na stan techniczny pojazdów, wykorzystując do tego celu posiadaną na wyposażeniu mobilną linię diagnostyczną. Kontroli poddano również trzeźwość kierowców.

4KONTROLE AUTOBUSÓW REALIZUJĄCYCH PRZEWOZY WE WROCŁAWIU  - powiększ
Inspektorzy skontrolowali 23 autobusy z czego w 10 przypadkach stwierdzili usterki techniczne skutkujące zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych i niedopuszczeniem do ruchu 6 z nich.

5KONTROLE AUTOBUSÓW REALIZUJĄCYCH PRZEWOZY WE WROCŁAWIU - powiększ
Wśród usterek należy wymienić nieszczelny układ hamulcowy, zbyt dużą różnicę siły hamowania na kołach jednej osi wynoszącą ponad 80% przy dopuszczalnej różnicy do 30%,  wycieki płynów eksploatacyjnych, nadmiernie zużyty bieżnik opon, luzy na mocowaniu amortyzatora oraz niesprawne oświetlenie.

6KONTROLE AUTOBUSÓW REALIZUJĄCYCH PRZEWOZY WE WROCŁAWIU  - powiększ
Dbając o bezpieczeństwo pasażerów korzystających z autobusów komunikacji miejskiej, Dolnośląska Inspekcja Transportu Drogowego będzie kontynuowała kontrole we wskazanym zakresie.

7KONTROLE AUTOBUSÓW REALIZUJĄCYCH PRZEWOZY WE WROCŁAWIU  - powiększ
8KONTROLE AUTOBUSÓW REALIZUJĄCYCH PRZEWOZY WE WROCŁAWIU  - powiększ


2021-10-13

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2021-10-13 14:57:46

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.


Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.