Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipCZY KIEROWCA WYKONAŁ OBSŁUGĘ CODZIENNĄ POJAZDU ?

Strona Główna  >>  Działania

1CZY KIEROWCA WYKONAŁ OBSŁUGĘ CODZIENNĄ POJAZDU ? - powiększ
W dniu   15 października 2021roku  w miejscowości Radomierz,  droga krajowa nr 3, inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu oddział Jelenia Góra zatrzymali do kontroli pojazd członowy składający się z ciągnika siodłowego marki Scania i naczepy marki Schmitz. Pojazdem tym wykonywany był przejazd bez ładunku z miejscowości Jelenia Góra do miejscowości Strzegom w ramach krajowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy.

W trakcie kontroli stanu technicznego pojazdu marki Scania stwierdzono obfite wycieki płynów eksploatacyjnych, tzn. wycieki oleju silnikowego, powodujące stałe powstawanie kropli, które to stanowią bardzo poważne ryzyko dla środowiska lub bezpieczeństwa. Natomiast w trakcie kontroli stanu technicznego naczepy marki Schmitz stwierdzono pęknięta tarczę hamulcową.

Obie te usterki są usterkami niebezpiecznymi, a kontroluje się to organoleptycznie.

W związku powyższym zatrzymano oba dowodu rejestracyjne i wydano zakaz dalszej jazdy. Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne.

Przykład tej kontroli pokazuje, że nie wszyscy kierowcy wykonują wymaganą  obsługę codzienną pojazdów, która na pewno przed wyjazdem wykazałaby, że pojazd jest niesprawny technicznie.  

2CZY KIEROWCA WYKONAŁ OBSŁUGĘ CODZIENNĄ POJAZDU ? - powiększ
3CZY KIEROWCA WYKONAŁ OBSŁUGĘ CODZIENNĄ POJAZDU ? - powiększ
4CZY KIEROWCA WYKONAŁ OBSŁUGĘ CODZIENNĄ POJAZDU ? - powiększ
5CZY KIEROWCA WYKONAŁ OBSŁUGĘ CODZIENNĄ POJAZDU ? - powiększ
6CZY KIEROWCA WYKONAŁ OBSŁUGĘ CODZIENNĄ POJAZDU ? - powiększ
7CZY KIEROWCA WYKONAŁ OBSŁUGĘ CODZIENNĄ POJAZDU ? - powiększ
8CZY KIEROWCA WYKONAŁ OBSŁUGĘ CODZIENNĄ POJAZDU ? - powiększ
9CZY KIEROWCA WYKONAŁ OBSŁUGĘ CODZIENNĄ POJAZDU ? - powiększ


2021-10-15

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2021-10-15 12:54:02

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.


Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.