Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipPRZEWÓZ ADR BEZ „ADR”

Strona Główna  >>  Działania

1PRZEWÓZ ADR BEZ „ADR”  - powiększ
W dniu 15 października 2021 roku w miejscowości Radomierz na drodze krajowej nr 3 Inspektorzy Transportu Drogowego z WITD Wrocław oddział z Jeleniej Góry zatrzymali do kontroli pojazd marki MAN. Opisanym pojazdem wykonywany był przewóz ładunków kurierskich na trasie Wrocław – Jelenia Góra, Kowary. Jednym z przewożonych ładunków był przewóz towaru niebezpiecznego o nr UN 2031 Kwas azotowy  o masie 2400 kg. W trakcie kontroli drogowej kierowca na wezwanie kontrolującego go inspektora nie okazał do kontroli dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień transportowych. Wymagany druk na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przesłano za pomocą poczty elektronicznej. Kierowca potwierdził, że w danym dniu przewóz wykonuje wskazana firma. Kontrola pojazdu pod katem przepisów ADR wykazała nieprawidłowe oznakowanie pojazdu, już w trakcie zatrzymania pojazdu nie stwierdzono, prawidłowych oznaczeń dla pojazdów przewożących ładunki ADR, z przodu tablica informująca o przewożeniu ładunku podlegającego przepisom ADR nie została otwarta, z tyłu z oznaczenia zostało tylko pół wymaganej tablicy, ponadto stwierdzono brak wymaganej instrukcji pisemnej ADR, brak wymaganego wyposażenia ADR, kontrola wykazała braki w postaci: łopaty, osołony otworów kanalizacyjnych, pojemnika do zbierania nieczystości, brak gaśnic – jedyna jaką kierowca posiadał zawierała 2 kg proszku gaśniczego. W związku z zaistniałą sytuacją na przewoźnika, jak i osobę zarządzającą wszczęto postępowania wyjaśniające.

2PRZEWÓZ ADR BEZ „ADR”  - powiększ
3PRZEWÓZ ADR BEZ „ADR” - powiększ
4PRZEWÓZ ADR BEZ „ADR”  - powiększ
5PRZEWÓZ ADR BEZ „ADR”  - powiększ
6PRZEWÓZ ADR BEZ „ADR”  - powiększ
7PRZEWÓZ ADR BEZ „ADR” - powiększ
8PRZEWÓZ ADR BEZ „ADR”  - powiększ


2021-10-15

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2021-10-15 14:43:14

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.


Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.