Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipWYPRZEDZALI MIMO ZAKAZU

Strona Główna  >>  Działania

1WYPRZEDZALI MIMO ZAKAZU  - powiększ
Prawie wszyscy zatrzymani podczas działań na autostradzie A4 przez dolnośląskich inspektorów transportu drogowego kierowcy pojazdów ciężarowych  nie stosowali się do znaku B-26 – „zakaz wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe”

2WYPRZEDZALI MIMO ZAKAZU  - powiększ
15 lipca inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu przeprowadzili działania kontrolne po obu stronach dolnośląskiego odcinka autostrady A4 od zjazdu na miejscowość Kostomłoty do zjazdu na Legnicę.

Działania ukierunkowane były na zatrzymywanie kierowców pojazdów ciężarowych nie stosujących się do znaku B-26 – „zakaz wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe”

3WYPRZEDZALI MIMO ZAKAZU  - powiększ
Kontrole były prowadzone w sposób dynamiczno – statyczny z wykorzystaniem pojazdów osobowych i motocykli, przy pomocy których inspektorzy typowali pojazdy do kontroli i pilotowali je do miejsc kontroli statycznej.

4WYPRZEDZALI MIMO ZAKAZU  - powiększ
Inspektorzy transportu drogowego skontrolowali łącznie 25 pojazdów ciężarowych z czego w  23 przypadkach stwierdzili popełnienie przez kierowców wykroczenia związanego z nieprzestrzeganiem znaku B-26.

W jednym przypadku kierowca popełnił wykroczenie związane z nieprzestrzeganiem znaku B-20 – „STOP”

5WYPRZEDZALI MIMO ZAKAZU  - powiększ
Po zatrzymaniu przez inspektorów jednej z ciężarówek należących do przewoźnika krajowego z powodu nie zastosowania się do zakazu wyprzedzania okazało się, że w tachografie zostało zainstalowane niedozwolone urządzenie służące do manipulacji i zmiany wskazań urządzenia, uruchamiane poprzez wprowadzenie tzw. kodu PIN. Inspektorzy wezwali na miejsce kontroli funkcjonariuszy policji z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa dotyczącego zmiany wskazań drogomierza.

We wszystkich 24 przypadkach kierowcy, którzy popełnili wykroczenia związane z niestosowaniem się do znaków drogowych, zostali ukarani przez inspektorów transportu drogowego mandatami karnymi.

Na kierowcę, który używał niedozwolonego urządzenia w tachografie, inspektorzy nałożyli mandat karny, a wobec przedsiębiorcy, wszczęli postępowanie administracyjne, zagrożone nałożeniem wysokiej kary.


2020-07-15

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2020-07-15 13:57:53

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego   Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Gorzów 95 72 55 101
Kraków 695 301 299 od 8:30
Radom 48 629 87 43