Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipKONTROLE DROGOWE Z WYKORZYSTANIEM INTELIGENTNEGO SYSTEMU TRANSPORTU

Strona Główna  >>  Działania

1KONTROLE DROGOWE Z WYKORZYSTANIEM INTELIGENTNEGO SYSTEMU TRANSPORTU  - powiększ
Nałożone mandaty karne, zatrzymane dowody rejestracyjne, wszczęte postępowania administracyjne, zakazy dalszej jazdy pojazdami zagrażającymi bezpieczeństwu w ruchu drogowym, to efekt przeprowadzonych działań Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego oraz Centrum Monitoringu Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu Miasta w Legnicy.

Dnia 21.07.2020 r. insp. z Oddziału WI w Legnicy WITD we Wrocławiu przeprowadzili, wraz z pracownikami Centrum Monitoringu Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu Miasta w Legnicy, wzmożone działania ukierunkowane na przestrzeganie przez kierowców ciężarówek zakazu wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 t, obowiązującego na obszarze miasta Legnicy.  Przy typowaniu do kontroli pojazdów wykorzystywano podgląd z kamer ITS.

Celem działań była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przeciwdziałanie degradacji dróg.

W trakcie  przeprowadzonych kontroli ujawniono 6 przypadków naruszenia zakazu wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 t. 5 pojazdami przewożono materiał sypki, który nie był zabezpieczony odpowiednimi zasłonami uniemożliwiającymi wysypywanie się ładunku na drogę.

2KONTROLE DROGOWE Z WYKORZYSTANIEM INTELIGENTNEGO SYSTEMU TRANSPORTU  - powiększ

Zatrzymano 6 dowodów rejestracyjnych za zły stan techniczny ciężarówek i naczep. W dwóch przypadkach kontrolowane pojazdy nie zostały do puszczone do dalszego ruchu. W jednym z nich stwierdzono popękane tarcze hamulcowe przednich kół, stwarzające realne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

3KONTROLE DROGOWE Z WYKORZYSTANIEM INTELIGENTNEGO SYSTEMU TRANSPORTU - powiększ
4KONTROLE DROGOWE Z WYKORZYSTANIEM INTELIGENTNEGO SYSTEMU TRANSPORTU  - powiększ
. W kolejnym pojeździe, ciągniku siodłowym, ujawniono wycieki płynów eksploatacyjnych  z okolic zbiornika oleju hydraulicznego, nieszczelny pneumatyczny układ hamulcowy i nadmiernie zużyty bieżnik opon.
5KONTROLE DROGOWE Z WYKORZYSTANIEM INTELIGENTNEGO SYSTEMU TRANSPORTU - powiększ
6KONTROLE DROGOWE Z WYKORZYSTANIEM INTELIGENTNEGO SYSTEMU TRANSPORTU  - powiększ
Zainstalowany w pojeździe tachograf rejestrujący czas pracy kierowcy utracił legalizację w lutym 2019 r. W podczepionej do ciągnika naczepie ujawniono również nadmiernie zużyty bieżnik opon, z wystającymi stalowymi elementami osnowy opon, które w każdej chwili mogły zostać rozerwane pod wpływem ciśnienia i obciążenia naczepy, załadowanej ponad 25 t.
7KONTROLE DROGOWE Z WYKORZYSTANIEM INTELIGENTNEGO SYSTEMU TRANSPORTU  - powiększ
8KONTROLE DROGOWE Z WYKORZYSTANIEM INTELIGENTNEGO SYSTEMU TRANSPORTU  - powiększ

W wyniku przeprowadzonych działań skontrolowano 21 pojazdów, nałożono na kierowców 19 mandatów karnych, zatrzymano 6 dowodów rejestracyjnych. Wszczęto 7 postępowań administracyjnych wobec przedsiębiorców realizujących przewozy oraz osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie  za naruszenia dotyczące czasu pracy kierowców oraz usterki techniczne pojazdów zakwalifikowane jako niebezpieczne.a


2020-07-22

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2020-07-22 13:46:59

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego   Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Gorzów 95 72 55 101
Kraków 695 301 299 od 8:30
Radom 48 629 87 43