Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipJECHAŁ BEZ ŚWIATEŁ HAMOWANIA „STOP” BO ZAŁOŻYŁ ODWROTNIE LAMPY.

Strona Główna  >>  Działania

1JECHAŁ BEZ ŚWIATEŁ HAMOWANIA „STOP” BO ZAŁOŻYŁ ODWROTNIE LAMPY.  - powiększ
Brak świateł hamowani „stop” w 32 tonowej ciężarówce wjeżdżającej ul. Średzką do Wrocławia zwrócił uwagę inspektora na motocyklu typującego pojazdy do ważenia. Po zatrzymaniu okazało się, że niebezpiecznych usterek w kontrolowanym pojeździe było więcej.

24 lipca 2020 roku Inspektorzy Transportu Drogowego z Wrocławia prowadzili działania kontrole mające na celu eliminowanie z dróg Wrocławia przeciążonych i niesprawnych pojazdów.

W trakcie działań wyeliminowano 5 przeciążonych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Kierujący jednego z nich nie posiadał uprawnień gdyż utracił je za przekroczenie dozwolonej liczby punktów karnych.

Prócz przeważonych pojazdów w trakcie działań patrol motocyklowy ITD typujący pojazdy do ważenia zatrzymał 32 tonowy pojazd w którym były niesprawne światła hamowania „stop”. Po zatrzymaniu do kontroli kierujący oświadczył, że omyłkowo założył je na odwrót, co w konsekwencji powodowało po naciśnięciu pedała hamulca zapalenie świateł cofania zamiast świateł hamowania „stop”.

Po skierowaniu pojazdu na punkt ważenia i dokładnej inspekcji okazało się, że prócz niesprawnego oświetlenia, skrajnie zużyte w pojeździe było ogumienie na ostatniej osi. Ponadto pojazd nie posiadał wymaganego oznaczenia dla pojazdu długiego i ciężkiego oraz powtórzenia numeru rejestracyjnego na tylnej burcie.

Zgodnie z rozporządzeniem kategoryzującym usterki stanu technicznego w pojazdach samochodowych stwierdzone usterki oświetlenia i ogumienia inspektorzy zakwalifikowali jako niebezpieczne.

Wobec powyższego wobec przewoźnika i osoby zarządzającej transportem wszczęto postępowanie zagrożone nałożeniem wysokiej kary za dopuszczenie do wykonywani przewozu pojazdu posiadającego usterki niebezpieczne.

Ponadto na kierującego nałożono mandat karny.

W trakcie kontroli na miejsce przewoźnik wezwał serwis mobilny w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Po wymianie czterech opon ostatniej osi, poprawnym zamontowaniu lamp i naniesieniu wymaganego oznaczenia, inspektorzy odstąpili od zatrzymania dowodu rejestracyjnego a pojazd został dopuszczony do ruchu.

materiał filmowy:

https://gitd.gov.pl/dla-mediow/aktualnosci/artykul/news/nie-mial-swiatel-stop-bo-zalozyl-odwrotnie-lampy/

2JECHAŁ BEZ ŚWIATEŁ HAMOWANIA „STOP” BO ZAŁOŻYŁ ODWROTNIE LAMPY.  - powiększ
3JECHAŁ BEZ ŚWIATEŁ HAMOWANIA „STOP” BO ZAŁOŻYŁ ODWROTNIE LAMPY.  - powiększ
4JECHAŁ BEZ ŚWIATEŁ HAMOWANIA „STOP” BO ZAŁOŻYŁ ODWROTNIE LAMPY.  - powiększ
5JECHAŁ BEZ ŚWIATEŁ HAMOWANIA „STOP” BO ZAŁOŻYŁ ODWROTNIE LAMPY. - powiększ
6JECHAŁ BEZ ŚWIATEŁ HAMOWANIA „STOP” BO ZAŁOŻYŁ ODWROTNIE LAMPY.  - powiększ
7JECHAŁ BEZ ŚWIATEŁ HAMOWANIA „STOP” BO ZAŁOŻYŁ ODWROTNIE LAMPY.  - powiększ
8JECHAŁ BEZ ŚWIATEŁ HAMOWANIA „STOP” BO ZAŁOŻYŁ ODWROTNIE LAMPY.  - powiększ
9JECHAŁ BEZ ŚWIATEŁ HAMOWANIA „STOP” BO ZAŁOŻYŁ ODWROTNIE LAMPY.  - powiększ
10JECHAŁ BEZ ŚWIATEŁ HAMOWANIA „STOP” BO ZAŁOŻYŁ ODWROTNIE LAMPY.  - powiększ


2020-07-24

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2020-07-24 13:45:16

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego   Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Gorzów 95 72 55 101
Kraków 695 301 299 od 8:30
Radom 48 629 87 43