Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipKIEROWCA BEZ BADAŃ I SZKOLENIA W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM

Strona Główna  >>  Działania

1KIEROWCA BEZ BADAŃ I SZKOLENIA W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM  - powiększ
Słowacki kierowca wykonywał międzynarodowy transport drogowy bez wymaganych badań lekarskich i psychologicznych oraz wymaganego szkolenia. Przewóz zakończył na 156 km autostrady A4 gdzie został zatrzymany przez inspektorów Transportu Drogowego z Wrocławia. 

2KIEROWCA BEZ BADAŃ I SZKOLENIA W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM  - powiększ
25 stycznia Dolnośląscy Inspektorzy Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli pojazd przewoźnika słowackiego, którym wykonywał międzynarodowy transport drogowy ładunku wentylatorów w relacji Słowacja-Niemcy.

3KIEROWCA BEZ BADAŃ I SZKOLENIA W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM  - powiększ
W wyniku kontroli inspektorzy TD stwierdzili, że kierujący nie posiada ważnych badań lekarskich i psychologiczny świadczących o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz nie posiada wymaganego szkolenia okresowego w zakresie przewozu rzeczy.  Ważność uprawnień upłynęła w grudniu 2019 r.

4KIEROWCA BEZ BADAŃ I SZKOLENIA W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM  - powiększ
Dodatkowo kontrola przestrzeni ładunkowej wykazała brak skutecznego zabezpieczenia ładunku przed zmianą położenia. Wobec powyższego stanu faktycznego na kierującego nałożono mandaty karne.

Wobec przewoźnika i osoby zarządzającej transportem wszczęte zostało postępowania administracyjne zagrożone nałożeniem kary finansowej.


2021-01-25

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2021-01-25 13:30:47

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Wrocław 71 326 51 65
Olsztyn 89 537 14 10
Poznań 61 656 77 21
Szczecin 91 311 56 40