Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipNIEBEZPIECZNE PRZEWOZY ŁADUNKÓW NIEBEZPIECZNYCH - ADR

Strona Główna  >>  Działania

1NIEBEZPIECZNE PRZEWOZY ŁADUNKÓW NIEBEZPIECZNYCH - ADR  - powiększ
W dniu 1 lutego 2021 r. inspektorzy z WITD we Wrocławiu prowadzili działania na drodze krajowej nr S3, na terenie powiatu Legnickiego. Kontrolą objęto między innymi dwa pojazdy należące do tego samego przewoźnika, którymi przewożono odpady niebezpieczne zagrażające środowisku – UN 3077. Pierwszy z nich został zatrzymany ponieważ wbrew obowiązującym przepisom nie miał umieszczonej z przodu wymaganej tablicy barwy pomarańczowej, informującej innych uczestników ruchu o przewozie towarów niebezpiecznych. W ramach kontroli, stwierdzono, że kolejna wymagana tablica oraz nalepki wskazujące na rodzaj zagrożenia, które umieszczone były na tylnej burcie pojazdu naczepy, były nieczytelne.

2NIEBEZPIECZNE PRZEWOZY ŁADUNKÓW NIEBEZPIECZNYCH - ADR  - powiększ
Ponadto podczas kontroli okazało się, że jedna z gaśnic, stanowiąca obowiązkowe wyposażenie pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne, nie była zaopatrzona w plombę potwierdzającą, że nie była używana oraz nie posiadała daty następnej kontroli ani maksymalnego dopuszczalnego okresu użytkowania.

Po usunięciu usterek pojazd dopuszczono do dalszej realizacji przewozu.

3NIEBEZPIECZNE PRZEWOZY ŁADUNKÓW NIEBEZPIECZNYCH - ADR  - powiększ
4NIEBEZPIECZNE PRZEWOZY ŁADUNKÓW NIEBEZPIECZNYCH - ADR  - powiększ

W następnym zatrzymanym pojeździe nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących oznakowania jednostki transportowej przewożącej materiały niebezpieczne, natomiast kontrola jej stanu technicznego wykazała usterki zagrażające bezpieczeństwu w ruchu drogowym, uniemożliwiające dalszą realizację przewozu. Opony wewnętrzne tylnej osi pojazdu samochodowego posiadały ubytki bieżnika, które odsłaniały stalową, już uszkodzoną osnowę opon.

5NIEBEZPIECZNE PRZEWOZY ŁADUNKÓW NIEBEZPIECZNYCH - ADR  - powiększ
6NIEBEZPIECZNE PRZEWOZY ŁADUNKÓW NIEBEZPIECZNYCH - ADR  - powiększ
Słychać było wyraźny ubytek powietrza z układu hamulcowego. W wyniku kontroli świateł stwierdzono, że nie działały obydwa światła „stop” samochodu. Przy próbie kontroli kierunkowskazów mrugały pozostałe, już włączone światła.

Kontrolowany pojazd nie został dopuszczony do dalszej jazdy.

 W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami na kierowców nałożono mandaty karne, a w stosunku do przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne.


2021-02-02

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2021-02-02 08:56:30

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego   Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Gorzów 95 72 55 101
Kraków 695 301 299 od 8:30
Radom 48 629 87 43