Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipPROWADZIŁ CIĘŻARÓWKĘ NA TAK ZWANEGO ŚPIOCHA

Strona Główna  >>  Działania

1PROWADZIŁ CIĘŻARÓWKĘ NA TAK ZWANEGO ŚPIOCHA  - powiększ
Młody turecki kierowca jechał na tzw. „śpiocha”, „obudził się” na 156 km autostrady A4, gdy został zatrzymany przez Inspektorów Transportu Drogowego z Wrocławia.

2PROWADZIŁ CIĘŻARÓWKĘ NA TAK ZWANEGO ŚPIOCHA  - powiększ
4 lutego 2021 r. w godzinach porannych na 156 km autostrady A4 dolnośląscy Inspektorzy Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli pojazd członowy przewoźnika tureckiego realizującego międzynarodowy transport drogowy rzeczy w relacji Turcja-Polska.

Z wyjaśnień kierowcy wynikało, że wyjechał on po odpoczynku dobowym z parkingu oddalonego o 20 km od miejsca zatrzymania.

3PROWADZIŁ CIĘŻARÓWKĘ NA TAK ZWANEGO ŚPIOCHA  - powiększ
Analiza danych zarejestrowanych na karcie kierowcy i w pamięci tachografu wykazała, że kierujący bezpośrednio przed zatrzymaniem mimo, iż faktycznie prowadził pojazd, odpoczywał rejestrując tzw. „łóżko”

4PROWADZIŁ CIĘŻARÓWKĘ NA TAK ZWANEGO ŚPIOCHA  - powiększ
W toku kontroli inspektorzy stwierdzili zainstalowanie w pojeździe z 2015 roku, starego typu impulsatora – niezgodnego z przepisami i podatnego na odziaływanie magnesu.

Jak się później okazało celem takiego działania było umożliwienie kierującemu manipulowanie wskazaniami tachografu.

5PROWADZIŁ CIĘŻARÓWKĘ NA TAK ZWANEGO ŚPIOCHA  - powiększ
W wyniku kontroli inspektorzy stwierdzili: odkręcenie zabezpieczeń umożliwiających dostęp do impulsatora umieszczonego na skrzyni biegów, brak plomby z cechą legalizacyjną na impulsatorze, oraz ślady świadczące o permanentnym instalowaniu na nim magnesu.

Ponadto na podstawie danych zawartych w pamięci tachografu inspektorzy stwierdzili odłączenie wymaganego drugiego niezależnego sygnału dotyczącego ruchu pojazdu.

W związku z powyższym inspektorzy stwierdzili:

- nierejestrowanie przez kierującego za pomocą tachografu na karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi,

- wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w tachograf, który nie został sprawdzony lub poddany przeglądowi przez warsztat posiadający zezwolenie,

- wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w tachograf niewyposażony w drugi niezależny sygnał dotyczący ruchu pojazdu lub z odłączonym niezależnym sygnałem dotyczącym ruchu pojazdu, o ile jest wymagany,

- podłączenie do tachografu niedozwolonego urządzenia lub przedmiotu wykonanego lub przeznaczonego do celów podrabiania lub przerabiania danych rejestrowanych przez tachograf lub korzystanie z tego urządzenia lub przedmiotu.

Za popełnione wykroczenie kierującego ukarano wysokim mandatem karnym. Wobec przedsiębiorstwa wszczęto postępowanie zagrożone nałożeniem maksymalnej kary określonej w przepisach o transporcie drogowym.

Kierującemu zakazano kontynuowania przewozu drogowego do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.


2021-02-05

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2021-02-05 08:40:25

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Wrocław 71 326 51 65
Olsztyn 89 537 14 10
Poznań 61 656 77 21
Szczecin 91 311 56 40