Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipBEZ WYMAGANEGO ZEZWOLENIA I Z NIEZABEZPIECZONYM ŁADUNKIEM

Strona Główna  >>  Działania

1BEZ WYMAGANEGO ZEZWOLENIA I Z NIEZABEZPIECZONYM ŁADUNKIEM  - powiększ
Niezastosowanie się do ograniczenia tonażowego okazało się jedynie wierzchołkiem góry lodowej nieprawidłowości ujawnionych przez inspektorów transportu drogowego z Wrocławia.

9 lutego 2021 r. na ul. Zakrzowskiej we Wrocławiu tuż przed bramą wjazdową na terminal rozładunkowy inspektorzy transportu drogowego zatrzymali do kontroli pojazd przewoźnika rosyjskiego. Bezpośrednią przyczyną interwencji było niezastosowanie się kierującego do ograniczeń tonażowych ustanowionych na pobliskiej drodze.  

2BEZ WYMAGANEGO ZEZWOLENIA I Z NIEZABEZPIECZONYM ŁADUNKIEM  - powiększ
W toku kontroli ustalono, że przewoźnik rosyjski wykonywał międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy - ładunku drutów zbrojeniowych w relacji Białoruś – Polska. Do kontroli kierujący okazał nieprawidłowo wypełnione zezwolenie – nie wpisany numer rejestracyjny pojazdu. Okazane zezwolenie nie uprawniało również przewoźnika rosyjskiego do wykonywania przewozu ładunku z kraju trzeciego.

Ponadto w wyniku kontroli inspektorzy stwierdzili brak prawidłowego zabezpieczania ładunku przed zmianą położenia.

Na domiar złego analiza zapisów znajdujących się na karcie kierowcy wykazała brak odbioru wymaganego odpoczynku dobowego w ostatnim okresie rozliczeniowym.

Wobec powyższego na kierującego inspektorzy nałożyli mandaty karne, a wobec przewoźnika wszczęli postępowania zagrożone nałożeniem wysokiej kary administracyjnej.

Pojazd skierowano na parking strzeżony do czasu okazania ważnego zezwolenia uprawniającego przewoźnika rosyjskiego do wykonywania przewozu w relacji kraj trzeci - Polska.


2021-02-09

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2021-02-09 13:57:06

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Wrocław 71 326 51 65
Olsztyn 89 537 14 10
Poznań 61 656 77 21
Szczecin 91 311 56 40