Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipTRANSPORT TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH NA CUDZEJ KARCIE KIEROWCY

Strona Główna  >>  Działania

1TRANSPORT TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH NA CUDZEJ KARCIE KIEROWCY  - powiększ
Wyruszył w trasę na karcie szefa transportując ładunek baterii samochodowych z Polski do Francji. Daleko nie zajechał, gdyż chwilę później został zatrzymany do kontroli przez nieoznakowany radiowóz inspektorów transportu drogowego z Wrocławia. Jak się później okazało transport towarów niebezpiecznych również odbywał się z naruszeniem przepisów.

2TRANSPORT TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH NA CUDZEJ KARCIE KIEROWCY  - powiększ
11 lutego 2021 r. w godzinach porannych na drodze wojewódzkiej nr 348, niedługo po wyjeździe z terminalu załadunkowego inspektorzy transportu drogowego z Wrocławia poruszający się pojazdem nieoznakowanym wyposażonym w video rejestrator zatrzymali do kontroli pojazd przewoźnika krajowego realizujący transport blisko 16 ton baterii do pojazdów elektrycznych. Przewóz realizowany był w relacji Polska – Francja.

3TRANSPORT TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH NA CUDZEJ KARCIE KIEROWCY - powiększ
Zatrzymanie zrealizowano dzięki współpracy z parterami z Austrii którzy poinformowali stronę Polską o przypadkach wykonywania przewozów specyficznego ładunku przez polskich przewoźników z naruszeniem przepisów umowy ADR.

Pojazd skierowano na parking przy 142 km autostrady A4 w celu przeprowadzenia szczegółowej kontroli.

4TRANSPORT TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH NA CUDZEJ KARCIE KIEROWCY  - powiększ
Analiza zapisów zarejestrowanych na karcie kierowcy wykazała brak aktywności kierowcy w postaci jazdy mimo, iż chwilę wcześniej kierujący w asyście inspektorów przejechał blisko 10 km do punktu kontrolnego zlokalizowanego na autostradzie A4.

5TRANSPORT TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH NA CUDZEJ KARCIE KIEROWCY - powiększ
W trakcie kontroli w kabinie ciągnika siodłowego inspektorzy ujawnili druga kartę kierowcy należącą do szefa firmy transportowej na której kierujący zarejestrował swoją aktywność do chwili dojazdu na parking przy autostradzie A4.

6TRANSPORT TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH NA CUDZEJ KARCIE KIEROWCY  - powiększ
Kontrola jednostki transportowej ujawniła braki w zakresie wymaganego oznakowania przewożonych sztuk przesyłki oraz brak jednego z elementów wymaganego wyposażenia indywidualnego kierowcy przewożącego towary niebezpieczne.

Mają na uwadze powyższe nieprawidłowości na kierującego nałożono wysoki mandat karny.

Kartę kierowcy nie należącą do kierującego i wykorzystywaną do procederu ukrycia faktycznie spędzonego czasu za kółkiem, inspektorzy  zatrzymali celem przesłania jej do wydawcy.

Wobec przewoźnika i nadawcy towaru niebezpiecznego wszczęto postępowania administracyjne zagrożone nałożeniem wysokich kar.

Transport towarów niebezpiecznych wstrzymano do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.


2021-02-12

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2021-02-12 08:07:53

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Wrocław 71 326 51 65
Olsztyn 89 537 14 10
Poznań 61 656 77 21
Szczecin 91 311 56 40