Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipPRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH Z NARUSZENIAMI

Strona Główna  >>  Działania

Brak aktualnych badań technicznych naczepy oraz nieprawidłowe oznakowanie sztuk przesyłek przy przewozie materiałów niebezpiecznych ujawnili inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu.

15.02.2021 r. inspektorzy transportu drogowego prowadzili na ternie powiatu legnickiego działania ukierunkowane na kontrole przewozów międzynarodowych  oraz towarów niebezpiecznych.

Pierwszym zatrzymanym do kontroli zespołem pojazdów przewożono ze Słowacji do Polski materiał niebezpieczny UN 1402 Węglik Wapnia (karbid), który w zetknięciu z wodą wydziela łatwopalny gaz, mogący ulec samozapaleniu. Masa przewożonego ładunku przekraczała 25 ton.

1PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH Z NARUSZENIAMI  - powiększ

W ramach prowadzonych czynności kontrolnych okazało się, że badania techniczne naczepy, w której znajdował się materiał niebezpieczny są nieaktualne, ich termin ważności upłynął 27.01.2021 r. Na podstawie analizy danych z pamięci tachografu, okazanych dokumentów oraz wyjaśnień kierowcy inspektorzy stwierdzili, że na trasie przejazdu przewóz realizowało co najmniej dwóch kierowców. Żaden z nich, przed realizacją przewozu nie zweryfikował ważności badań technicznych pojazdu.

Kontrola przewożonych sztuk przesyłek wykazała nieprawidłowości w ich oznakowaniu. Każda z nich powinna być oznakowana w sposób czytelny i trwały numerami rozpoznawczymi zawartych w niej towarów niebezpiecznych, poprzedzonymi literami „UN” oraz nalepkami ostrzegawczymi. W kilku przypadkach inspektorzy transportu drogowego stwierdzili brak lub nieczytelne oznakowanie nr „UN”. W kilku kolejnych sztukach brakowało oznakowania wymaganymi nalepkami ostrzegawczymi, bądź były one niezgodne z wymaganiami określonymi w umowie ADR.

2PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH Z NARUSZENIAMI  - powiększ
3PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH Z NARUSZENIAMI  - powiększ
4PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH Z NARUSZENIAMI  - powiększ

Prawidłowe oznakowanie jest istotne w szczególności przy prowadzeniu działań ratunkowych. Nie trudno się domyśleć, co by się mogło zdarzyć w sytuacji użycia wody do gaszenia pożaru naczepy z ładunkiem, który reagując z wodą wydziela gazy palne, mogące tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami inspektorzy wszczęli wobec przewoźnika postępowanie administracyjne. Zatrzymali dowód rejestracyjny naczepy. Inspektorzy nie zezwolili również na dalszą realizację przewozu drogowego.


2021-02-16

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2021-02-16 13:19:21

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Wrocław 71 326 51 65
Olsztyn 89 537 14 10
Poznań 61 656 77 21
Szczecin 91 311 56 40