Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipPRZEWÓZ ODPADÓW POD KONTROLĄ INSPEKCJI

Strona Główna  >>  Działania

1PRZEWÓZ ODPADÓW POD KONTROLĄ INSPEKCJI   - powiększ
Powodem zatrzymania pojazdu przewożącego odpady była realizacja wniosku o kontrolę skierowanego do dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Długołęce na podstawie zgłoszeń mieszkańców miejscowości Dobroszów Oleśnicki informujących o nielegalnym przewozie odpadów. Inspektorzy zatrzymali pojazd, którym transportowane były odpady bez stosownego oznakowania.

4 marca br. inspektorzy z wrocławskiego oddziału Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali w miejscowości Dobroszów Oleśnicki pojazd ciężarowy przewożący odpady.

Powodem były zgłoszenia mieszkańców tej miejscowości o rzekomym, nielegalnym przewozie odpadów wyładowywanych na terenie prywatnym znajdującym się we wskazanej miejscowości. Fakt ten potwierdził w piśmie skierowanym do Inspekcji Transportu Drogowego, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Długołęce.

2PRZEWÓZ ODPADÓW POD KONTROLĄ INSPEKCJI   - powiększ
Na miejscu przyjmowania odpadów kontrolę prowadzili również inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, którzy potwierdzili, że przewożony ładunek sklasyfikowany zostały jako gleba i ziemia z kamieniami i w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów jeżeli jest przemieszczany z miejsca na miejsce stanowi odpad o kodzie 17 05 04.

3PRZEWÓZ ODPADÓW POD KONTROLĄ INSPEKCJI   - powiększ
W wyniku kontroli inspektorzy transportu drogowego stwierdzili, że odpady przewożone były bez stosownego oznakowania. Na pojeździe bowiem nie znajdowała się tablica barwy białej z napisem „ODPADY”. Wymagają tego przepisy rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. 

Inspektorzy stwierdzili również, że przewóz kontrolowanych odpadów został zgłoszony w Bazie Danych Odpadowych tuż po czynnościach kontrolnych wykonanych przez inspektorów WIOŚ.

W związku z przewozem odpadów bez stosownego oznakowania, inspektorzy transportu drogowego wszczęli wobec przewoźnika postępowanie wyjaśniające zagrożone nałożeniem wysokiej kary administracyjnej. 


2021-03-05

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2021-03-05 08:06:06

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Wrocław 71 326 51 65
Olsztyn 89 537 14 10
Poznań 61 656 77 21
Szczecin 91 311 56 40