Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipNOCNE DZIAŁANIA NA S3

Strona Główna  >>  Działania

Dwa zatrzymane pojazdy nienormatywne, cztery wszczęte postępowania administracyjne za naruszenia przepisów prawa o ruchu drogowym, czasu pracy oraz dotyczących użytkowania urządzeń rejestrujących, to efekt nocnych działań inspektorów z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu

W nocy z 16 na 17 marca inspektorzy Transportu Drogowego prowadzili działania, na drodze ekspresowej S3 na terenie powiatu legnickiego, ukierunkowane na kontrolę pojazdów nienormatywnych. Wytypowano i zatrzymano do kontroli dwa zestawy pojazdów, którymi przewożono elementy elektrowni wiatrowych. Już na pierwszy rzut oka pojazdy znacząco przekraczały dopuszczalne wymiary. Okazał się również, że przejazd nie był zabezpieczony poprzez dostateczną ilość pojazdów pilotujących. Brakowało bowiem pojazdu poprzedzającego przejazd.

1NOCNE DZIAŁANIA NA S3  - powiększ
2NOCNE DZIAŁANIA NA S3  - powiększ

W wyniku zmierzenia zatrzymanych zestawów pojazdów stwierdzono, że jeden z nich przekraczał długość 54, a kolejny 33 metry. Szerokość pierwszego przekraczała 4,2, a następnego 3,3 metra. Kierowcy okazali wymagane zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych.

Naruszone zostały jednak zasady dotyczące ich pilotowania. Brakowało jednego pojazdu pilotującego, który powinien przemieszczać się przed zatrzymaną kolumną pojazdów. Dwa kolejne jadące za kontrolowanymi pojazdami były nieprawidłowo oznakowane wymaganymi „tablicami pojazdu pilotującego”, które były umieszczone z tyłu pojazdu zamiast na dachu, co powodowało, że nie były widoczne. Na pojazdach nie umieszczono również informacji o szerokości pilotowanych pojazdów.

3NOCNE DZIAŁANIA NA S3  - powiększ
4NOCNE DZIAŁANIA NA S3  - powiększ

W wyniku analizy czasu pracy kierowców inspektorzy stwierdzili, że jeden z "szoferów" ma zarejestrowany okres jazdy krótszy od drugiego o około 1 godzinę, a obaj kierowcy przewóz rozpoczęli z tego samego miejsca załadunku o tym samym czasie. Jak się okazało, część trasy kierujący pokonał bez włożonej karty do tachografu.

Inspektorzy stwierdzili również naruszenia dotyczące skrócenia wymaganego okresu odpoczynku oraz braku wymaganych wpisów związanych z aktywnościami kierowców oraz wskazujących na kraje rozpoczęcia  i zakończenia dziennych okresów pracy kierowcy.

W związku z powyższym inspektorzy wszczęli 4 postępowania administracyjne wobec przewoźnika realizującego przewozy i firmę odpowiedzialną za pilotowanie kontrolowanych pojazdów, a na kierowców inspektorzy nałożyli mandaty karne.

Do momentu usunięcia nieprawidłowości inspektorzy wydali zakaz dalszej realizacji przewozu.


2021-03-17

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2021-03-17 07:49:21

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego   Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Gorzów 95 72 55 101
Kraków 695 301 299 od 8:30
Radom 48 629 87 43