Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipSZESNASTOKROTNIE PRZEŁADOWANY DOSTAWCZAK

Strona Główna  >>  Działania

Szesnastokrotnie przeładowany „dostawczak”, przewóz ADR z rażącymi naruszeniami, to tylko niektóre z ujawnionych nieprawidłowości przez inspektorów z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu.

25 marca dolnośląscy inspektorzy transportu drogowego prowadzili działania na terenie powiatu legnickiego ukierunkowane na kontrolę wymiarów, mas oraz nacisków osi pojazdów przemieszczających się drogą ekspresową S3.

Pierwszym z zatrzymanych do kontroli był pojazd dostawczy o dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej 3500 kg i ładowności 220 kg. W wyniku ważenia inspektorzy stwierdzili, że jego dopuszczalna ładowność, wynosząca 220 kg, została przekroczona szesnastokrotnie. Rzeczywista masa pojazdu wynosiła 7000 kg, przekraczając dopuszczalną o 3500 kg. Stwierdzone naruszenie nie było nieumyślnym. Kierowca miał wiedzę na temat przeładowania pojazdu. Z okazanego dokumentu przewozowego wynikało, że waga ładunku wynosiła 3799 kg.

1SZESNASTOKROTNIE PRZEŁADOWANY DOSTAWCZAK  - powiększ
2SZESNASTOKROTNIE PRZEŁADOWANY DOSTAWCZAK  - powiększ

Kontrolowany samochód miał pękniętą przednią szybę oraz rozbite lewe lusterko. Inspektorzy TD w związku ze stwierdzonymi usterkami technicznymi zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu.

Kolejne dwa zatrzymane do kontroli pojazdy dostawcze ważyły 4950 kg i 4050 kg, przekraczając swoją dopuszczalną masę całkowitą odpowiednio o 1450 kg i 550 kg.

W wyniku ważenia zatrzymanego czteroosiowego samochodu ciężarowego inspektorzy stwierdzili, że została przekroczona jego rzeczywista masa o 4,8 t. Pojazd ważył 36,8 ton zamiast dopuszczalnych 32 ton.

Przeładowanym pojazdem przewożono luzem materiał niebezpieczny stały, zagrażający środowisku – o numerze UN 3077. Jednostka transportowa nie posiadała odpowiedniego oznakowania. Z przodu i z tyłu pojazdu umieszczono prostokątne tablice barwy pomarańczowej. Na bokach samochodu nie zamocowano tablic barwy pomarańczowej zaopatrzonych w numer rozpoznawczy zagrożenia oraz numer UN. Na obu bokach i z tyłu pojazdu nie umieszczono również nalepek ostrzegawczych wymaganych przy przewożonym materiale niebezpiecznym.

4SZESNASTOKROTNIE PRZEŁADOWANY DOSTAWCZAK  - powiększ
5SZESNASTOKROTNIE PRZEŁADOWANY DOSTAWCZAK  - powiększ

Podczas prowadzonej kontroli okazało się, iż kierowca, obywatel Ukrainy, nie przedstawił żadnych wymaganych umową ADR dokumentów tj. listu przewozowego zawierającego informacje dotyczące rodzaju i ilości przewożonego ładunku, instrukcji pisemnej określającej wyposażenie i czynności, jakie powinien wykonać kierowca w razie zaistnienia wypadku lub awarii podczas realizowanego przewozu, zaświadczenie ADR kierowcy uprawniającego do przewozu materiału niebezpiecznego. Dodatkowo kierowca nie okazał żadnego dokumentu potwierdzającego odbycia kwalifikacji wstępnej oraz wymaganego wypisu z licencji uprawniającej przewoźnika do realizacji przedmiotowego przewozu.

Kontrolowana jednostka transportowa przewożąca towary niebezpieczne powinna być wyposażona w gaśnice o łącznej minimalnej całkowitej pojemność 12 kilogramów. Kierowca okazał dwie o łącznej pojemności 7 kilogramów. Brakowało sprzętu ochrony ogólnej, w tym klina pod koła, o odpowiednim rozmiarze w stosunku do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz średnicy kół.

W ramach kontroli stanu technicznego inspektorzy stwierdzili wycieki płynów eksploatacyjnych, nieszczelności układu hamulcowego, wydechowego oraz niesprawne oświetlenie. Tylna tablica rejestracyjna była nieczytelna i uszkodzona. Inspektorzy TD zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu.

6SZESNASTOKROTNIE PRZEŁADOWANY DOSTAWCZAK  - powiększ
7SZESNASTOKROTNIE PRZEŁADOWANY DOSTAWCZAK - powiększ

Na kierowców przeładowanych pojazdów nałożyli  mandaty karne oraz do czasu częściowego rozładunku przewożonego towaru wydali zakaz dalszej jazdy.

W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami przy przewozie materiałów niebezpiecznych wobec przewoźnika, zarządzającego transportem, nadawcy oraz załadowcy zostało wszczętych 6 postępowań administracyjnych. Do czasu ustania nieprawidłowości przy realizacji tego przewozu inspektorzy wydali zakaz dalszej jazdy.

 


2021-03-26

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2021-03-26 13:39:14

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845