Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipZ PRAWEM JAZDY KATEGORII B+E KIEROWAŁ TIREM

Strona Główna  >>  Działania

Pełniąc obowiązki służbowe w drugi dzień Świąt Wielkanocnych na dolnośląskim odcinku autostrady A4 inspektorzy transportu drogowego zatrzymali do kontroli kierowcę, który kierował 40 tonowym zestawem pojazdów z uprawnieniami kategorii „B” i „B+E”.

1Z PRAWEM JAZDY KATEGORII B+E KIEROWAŁ TIREM  - powiększ

5 kwietnie br. na terenie powiatu legnickiego inspektorzy zatrzymali do kontroli kierowcę prowadzącego zestaw pojazdów składający się z ciągnika siodłowego oraz naczepy. Podczas prowadzonych czynności kierowca, mimo żądania kontrolującego inspektora, oprócz karty kierowcy wyjętej z tachografu cyfrowego nie okazał żadnego innego dokumentu. Nie miał przy sobie wypisu z licencji, uprawniającej przewoźnika do realizacji przewozu drogowego, ani dokumentu dotyczącego przewożonego ładunku.

2Z PRAWEM JAZDY KATEGORII B+E KIEROWAŁ TIREM  - powiększ
3Z PRAWEM JAZDY KATEGORII B+E KIEROWAŁ TIREM  - powiększ

Na podstawie przesłanych przez przedsiębiorcę skanów dokumentów inspektorzy ustalili, że pojazdem przewożony jest sprzęt AGD załadowany w Żarowie, który miał być dostarczony do Wielkiej Brytanii.

W oparciu o dane uzyskane z bazy centralnej ewidencji pojazdów i kierowców inspektorzy stwierdzili, że kierowca nie miał uprawnień kategorii C, ani C+E uprawniających do kierowania zatrzymanym do kontroli zestawem pojazdów. Posiadane przez niego uprawnieninie kat. B i B+E upoważniało go do kierowania pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 tony.

Kierowca potwierdził, że nie ma wymaganych uprawnień oraz niezbędnej przy realizacji przewozów drogowych kwalifikacji wstępnej oraz oświadczył, że jego przejazd rozpoczął się w miejscu załadunku towaru oraz miał zakończyć się na terenie bazy firmy w Powiecie Bolesławieckim. Tam do pojazdu miał wsiąść inny kierowca i dalej realizować przejazd. Powyższe potwierdził przewoźnik, który, jak wynikało z wyjaśnień kierowcy, osobiście dowiózł go do Żarowa. Analizując zapisy na karcie kierowcy inspektorzy stwierdzili, że nie był to pierwszy realizowany przewóz bez wymaganych uprawnień do kierowania i nie tylko realizowany na terenie Polski. Z wizualizacji danych z karty kierowcy wynikało, że w dniach 23-24 marca br. prowadził pojazd na terenie Niemiec.

4Z PRAWEM JAZDY KATEGORII B+E KIEROWAŁ TIREM  - powiększ

Nie były to jedyne ujawnione naruszenia. Inspektorzy stwierdzili również wykonywanie przewozu w czasie obowiązywania zakazu ruchu na drogach dla tego typu pojazdów, w czasie Świąt Wielkanocnych ponadto naruszenia dotyczące czasu pracy oraz obsługi tachografu.

Wobec przewoźnika oraz osoby zarządzającej w przedsiębiorstwie transportem wszczęto postępowania administracyjne. Na kierowcę nałożono mandaty karne oraz wydano zakaz dalszej realizacji przewozu.


2021-04-06

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2021-04-06 14:02:08

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845