Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipBEZ BADAŃ TECHNICZNYCH I WAŻNEGO ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA ADR

Strona Główna  >>  Działania

1BEZ BADAŃ TECHNICZNYCH I WAŻNEGO ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA ADR  - powiększ
Bez badań technicznych i ważonego świadectwa dopuszczenia , kierowca pojazdu należącego do przewoźnika krajowego wykonywał transport blisko 25 ton towarów niebezpiecznych. Został zatrzymany do kontroli przez dolnośląskich inspektorów transportu drogowego na autostradzie A4.

22 kwietnia inspektorzy transportu drogowego z wrocławskiego oddziału Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego, na 156km autostrady A4 zatrzymali do kontroli pojazd członowy należący do przewoźnika krajowego.

Inspektorzy stwierdzili, że pojazdem w naczepie cysternie, przewożony był materiał niebezpieczny sklasyfikowanego pod numerem UN 1760 ( Żywica Rezolowa) w ilości 24560kg z Kędzierzyna - Koźla do Orzechowa.

2BEZ BADAŃ TECHNICZNYCH I WAŻNEGO ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA ADR  - powiększ
Podczas kontroli, kierowca pojazdu okazał inspektorom świadectwo dopuszczenia ciągnika siodłowego do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych, które utraciło swoją ważność 22 lutego br.

Dodatkowo inspektorzy ustalili, że ciągnik siodłowy marki MAN nie posiada ważnego na dzień kontroli badania technicznego.

Z uwagi na brak ważnego świadectwa dopuszczenia, które potwierdza, że pojazd spełnia wymagania w zakresie bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych po drogach, ciągnik siodłowy został nie dopuszczony przez inspektorów do wykonywania dalszego przewozu.

Przewoźnik podstawił na miejsce kontroli kolejny ciągnik siodłowy z ważnym świadectwem dopuszczenia.

Za stwierdzone naruszenia wobec przewoźnika inspektorzy transportu drogowego wszczęli postępowanie wyjaśniające zagrożone wysoką karą administracyjną.


2021-04-22

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2021-04-22 13:43:58

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845