Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipPRZEŁADOWANE DOSTAWCZAKI, BRAK PRAWA JAZDY I KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ

Strona Główna  >>  Działania

Dwa przeładowane pojazdy dostawcze, brak wymaganej kategorii „C” prawa jazdy, brak badań lekarskich, psychologicznych, kwalifikacji wstępnej dla kierowców realizujących przewozy drogowe, nieprawidłowości dotyczące stosowania i użytkowania urządzeń rejestrujących, to tylko niektóre z naruszeń jakie ujawnili inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu w ramach kontroli drogowych prowadzonych na ternie powiatu legnickiego.

1PRZEŁADOWANE DOSTAWCZAKI, BRAK PRAWA JAZDY I KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ  - powiększ

W czwartek, 6 maja na drodze ekspresowej S3 inspektorzy z legnickiego oddziału ITD zatrzymali do kontroli dwa pojazdy do przewozu rzeczy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Kontrolujący zauważyli w zatrzymanych pojazdach znaczące ugięcia piór resorów, wskazujące na możliwość ich przeładowania. W wyniku przeprowadzonego ważenia inspektorzy stwierdzili, że rzeczywista masa całkowita jednego z dostawczaków wynosiła 6,95 tony, przekraczając dopuszczalną o 3,45 t, tj. niemal o 100 %.

Rzeczywista masa kolejnego z zatrzymanych pojazdów, ważącego 4,6 t była za duża w stosunku do dopuszczalnej o 1,1 tony. Pojazdy do czasu częściowego rozładunku nie zostały dopuszczone do dalszego ruchu.

2PRZEŁADOWANE DOSTAWCZAKI, BRAK PRAWA JAZDY I KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ  - powiększ
3PRZEŁADOWANE DOSTAWCZAKI, BRAK PRAWA JAZDY I KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ  - powiększ
4PRZEŁADOWANE DOSTAWCZAKI, BRAK PRAWA JAZDY I KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ  - powiększ

Przy kontroli kolejnego zatrzymanego na S3 pojazdu inspektorzy stwierdzili, że ważność przeprowadzonego sprawdzenia okresowego tachografu upłynęła w listopadzie 2019 r. Ostatnie badanie wykonano w listopadzie 2017 r. Nieokazanie wypisu z licencji uprawniającej do realizacji przewozu, nieterminowe wczytywanie danych z karty kierowcy, brak wpisów manualnych dotyczących aktywności kierowcy, to kolejne ujawnione naruszenia przy tej samej kontroli drogowej.

5PRZEŁADOWANE DOSTAWCZAKI, BRAK PRAWA JAZDY I KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ  - powiększ

W odpowiedzi na zgłoszenie inspektorów z Delegatur Południowo- Zachodniej GITD, inspektorzy z legnickiego oddziału WITD we Wrocławiu podjęli kolejną kontrolę zatrzymanego na A4 pojazdu.

W wyniku kontroli stwierdzili, że kierujący pojazdem do przewozu rzeczy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony nie posiadał wymaganej kategorii „C” prawa jazdy. Nie przeszedł badań lekarskich, psychologicznych oraz nie ukończył wymaganej przy tego typu przewozach kwalifikacji wstępnej.

Ważność przeprowadzonego sprawdzenia okresowego tachografu zainstalowanego w kontrolowanym pojeździe upłynęła w lipcu 2019 r. Kierowca nie rejestrował swoich aktywności na karcie kierowcy, ponieważ takiej nie posiadał. Dane, które były rejestrowane w pamięci tachografu nie były zgodne ze stanem faktycznym. Od ponad 3 tygodni tachograf działał nieprawidłowo, mimo jazdy rejestrował okres odpoczynku.

Kierowca mimo żądania nie okazał dokumentu dotyczącego przewożonego ładunku.

Kierujący w związku z brakiem odpowiednich uprawnień nie został dopuszczony do dalszej jazdy kontrolowanym pojazdem.

6PRZEŁADOWANE DOSTAWCZAKI, BRAK PRAWA JAZDY I KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ  - powiększ

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy wszczęli 3 postępowania administracyjne wobec przewoźników i zarządzającego transportem, a na kierowców nałożyli mandaty karne.


2021-05-07

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2021-05-07 12:23:34

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego   Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Gorzów 95 72 55 101
Kraków 695 301 299 od 8:30
Radom 48 629 87 43