Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipWIELE USTEREK TECHNICZNYCH

Strona Główna  >>  Działania

1WIELE USTEREK TECHNICZNYCH  - powiększ
Wycieki płynów eksploatacyjnych, niesprawny układu hamulcowy, uszkodzone lusterka, brak legalizacji tachografu oraz brak ważnych badań technicznych naczepy to wynik kontroli z użyciem mobilnej linii diagnostycznej prze inspektorów z wrocławskiego oddziału dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego.

2WIELE USTEREK TECHNICZNYCH  - powiększ
18 maja inspektorzy z dolnośląskiej ITD wykonywali na 156 km autostrady A4 czynności ukierunkowane na kontrolę stanu technicznego przy użyciu mobilnej linii diagnostycznej.

W 4 z zatrzymanych do kontroli pojazdów, inspektorzy stwierdzili szereg usterek technicznych mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz ochronę środowiska.

3WIELE USTEREK TECHNICZNYCH - powiększ
Stwierdzili m in. wycieki płynów eksploatacyjnych, ubytki powietrza z pneumatycznego układu hamulcowego, uszkodzone oraz niepewnie zamocowane lusterka, a w jednym przypadku brak legalizacji tachografu i brak ważnych badań technicznych naczepy.

4WIELE USTEREK TECHNICZNYCH  - powiększ
Podczas kontroli pojazdu marki Man okazało się, iż cieknący olej spływał wprost na układ wydechowy, a lusterko zamocowane było przy użyciu opasek zaciskowych oraz taśmy klejącej.

5WIELE USTEREK TECHNICZNYCH  - powiększ
Powyższe kontrole zakończyły się zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych pojazdów, zakazem dalszej jazdy oraz w jednym przypadku wszczęciem postępowania administracyjnego na przewoźnika oraz osobę zarządzającą w przedsiębiorstwie.
6WIELE USTEREK TECHNICZNYCH  - powiększ
 


2021-05-18

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2021-05-18 11:43:59

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Wrocław 71 326 51 65
Olsztyn 89 537 14 10
Poznań 61 656 77 21
Szczecin 91 311 56 40