Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipNOWE ZASADY OBSŁUGI PETENTÓW.

Strona Główna  >>  Ogłoszenia

W Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego załatwimy już wszystkie sprawy, ale tylko po wcześniejszym umówieniu.

 1. Zgodnie z zapisami Ustawy „Tarcza 3.0” wznowione zostały terminy spraw urzędowych. Od 25.05.2020 r. znacznie poszerzamy przyjmowanie interesantów w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego. Wszystkie procedowane obecnie sprawy wymagające stawiennictwa osobistego znów będzie można załatwiać, wciąż jednak tylko po wcześniejszym umówieniu.
 2. Wszystkich klientów obowiązywać będzie wysoki reżim sanitarny. Będą oni zobowiązani do zasłaniania ust i nosa maseczką lub odzieżą, a także dezynfekcji rąk środkiem znajdującym się przy wejściu do Inspektoratu.
 3. Ponadto, w dalszym ciągu nie będzie możliwości samodzielnego poruszania się po urzędzie. Każdy klient odbierany będzie przez urzędnika przy głównych drzwiach urzędu, a po zakończeniu spotkania ponownie do nich odprowadzany.
 4. W celu realizacji konkretnych spraw, zachęcamy najpierw do kontaktu z poszczególnymi komórkami Inspektoratu (m.in. poprzez mail lub telefon):
  1. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego – mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl, tel. 71/326 -51-60,
  2. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego – Oddział Wydziału Inspekcji w Kłodzku – mail: sekretariatOTKL@dolnyslask.witd.gov.pl, tel. 74/647 40 43,
  3. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego – Oddział Wydziału Inspekcji w Legnicy – mail: sekretariatOTL@dolnyslask.witd.gov.pl, tel. 76/862 10 92,
  4. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego – Oddział Wydziału Inspekcji w Jeleniej Górze – mail: sekretariatOTJG@dolnyslask.witd.gov.pl, tel. 75/755 34 93,

 

Zasady bezpośredniej obsługi Klienta w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego we Wrocławiu.

Wszystkich klientów obowiązywać będzie wysoki reżim sanitarny.

 1. Klienci przyjmowani są wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu wizyty:
  1. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego – mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl, tel. 71/326 -51-60,
  2. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego – Oddział Wydziału Inspekcji w Kłodzku – mail: sekretariatOTKL@dolnyslask.witd.gov.pl, tel. 74/647 40 43,
  3. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego – Oddział Wydziału Inspekcji w Legnicy – mail: sekretariatOTL@dolnyslask.witd.gov.pl, tel. 76/862 10 92,
  4. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego – Oddział Wydziału Inspekcji w Jeleniej Górze – mail: sekretariatOTJG@dolnyslask.witd.gov.pl, tel. 75/755 34 93,
 2. Do Urzędu przyjmowani są jedynie Klienci, strony postępowania i osoby załatwiające sprawę z udziałem pełnomocników (bez osób towarzyszących).
 3. Od każdej osoby wymagać się będzie dezynfekcji rąk środkiem odkażającym dostępnym w holu Urzędu (Urząd nie zapewnia rękawiczek jednorazowych).
 4. Klienci poruszają się po Urzędzie z zakrytymi ustami i nosem, wyłącznie w towarzystwie pracownika Urzędu. Niezwłocznie po załatwieniu sprawy, klient jest zobowiązany do opuszczenia budynku Urzędu.
 5. Zaleca się, aby Klient posiadał własne przybory piśmiennicze.

 

Podstawa Prawna:

§ 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 875),

1. Do odwołania wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

2. Do odwołania w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

§ 17 ust. 1 pkt b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 875), do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568 i 695), ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym, w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.


2020-05-26

opublikowano przez:  Ciesielski Marek
2020-05-26 12:16:06

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.


Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.